Kritéria přijímání dětí…

Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, 62500

Kritéria přijímání dětí z jiných MŠ na prázdninovou docházku v měsíci červenci a srpnu

Vnitřní směrnice vychází z vyhlášky MŠMT 14/2005 ze dne 29.12 2004 se změnami a doplňky provedenými vyhláškou 43/2006 ze dne 9.února 2006

Do mateřské školy Brno Bosonožská 4, 62500 mohou být v měsících červenci a srpnu přijaty děti z jiných mateřských škol, jejichž MŠ je v době otevření MŠ Bosonožská uzavřena.

Zákonný zástupce musí své dítě písemně přihlásit, Tedy přinést vyplněnou. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v měsících červenci a srpnu nejpozději 2 měsíce před zahájením prázdninového provozu, (čas potřebný na vydání rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do MŠ a nabytí právní moci). V zákonem stanovené lhůtě, Vám bude zasláno uvedené rozhodnutí. S žádostí přineste také ofocený „ Evidenční list dítěte“ z jeho kmenové MŠ

Za děti umístěné do mateřské školy v době prázdninového provozu, uhradí při nástupu zákonný zástupce úplatu za předškolní vzdělávání, této náhradní škole v její předepsané výši.

V MŠ Bosonožská je to:

školné 215 Kč za 14 dnů provozu.

stravné 32 Kč za den u dětí 3-6 letých

36 Kč za den u dětí 7 letých

Tato částka je splatná v den nástupu dítěte do MŠ. Školné a stravné zaplatíte v hotovosti pověřené pracovnici v hale naší MŠ v den nástupu, podle počtu přihlášených dní. Neučiníte -li tak, nebude Vaše dítě do MŠ přijato.

Na žádosti podané po 15.6 nebude brán zřetel. Děti jsou přijímány podle kritérií:

– rozhoduje datum podání žádosti

– děti z naší městské části Starý Lískovec

– děti na celodenní docházku

– ostatní děti. . .

Počet dětí přijatých k prázdninovému provozu se řídí počtem volných míst v naší mateřské škole. Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče děti trvale přijatých v naší MŠ písemně Oznámit přerušení docházky do MŠ Bosonožská 4 na dobu určitou.

Oznámení přerušení docházky dítěte do MŠ v měsících červenci a srpnu, a nebo vypsat. Oznámení o ukončení docházky u dětí co odchází do ZŠ . Tím se místo uvolní pro ostatní děti. Pokut rodiče toto neučiní, jsou povinni zaplatit školné ve výši 250,- Kč za polovinu měsíce, ve kterém je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci. V měsících ve kterých je škola uzavřena, je částka školného poměrně snížena na 0,- Kč a rodiče tedy školné nemusí hradit, ani písemně žádat ředitelku školy o přerušení provozu.

Mgr. Šárka Pantůčková, ředitelka mateřské školy

V Brně dne …1.9.2013…………………….

 

Kritéria pro přijetí dítěte do logopedické třídy mateřské školy, Brno.

Vycházející ze zákona 561/2004 v platném znění

– do logopedické třídy jsou děti přijímány po dohodě s ředitelkou MŠ a s platným doporučením SPC Veslařská – (logopedické a psychologické vyšetření)

– mateřská škola přijímá děti do výše povolené kapacity zařízení (logopedické třídy)

– o přijetí rozhoduje ředitelka

– místo, termín a způsob přihlašování dětí, termín podání přihlášek pro následující školní rok zveřejňuje ÚMČ v Lískoveckém zpravodaji a mateřská škola na vchodových dveřích. Je stejný jako termín elektronického zápisu do MŠ ve městě Brně pro daný školní rok.

– do mateřské školy mohou být přijaty děti od 3 do 6 let, smyslově, tělesně a duševně zdravé, které se podrobily očkování, mají doporučení dětskou lékařkou a neberou žádné léky

– mimo termín zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity třídy

– všechny děti jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců. Projeví-li se v této době adaptační potíže, nebo negativní projevy, jsou rodiče povinni zajistit dítěti odborné vyšetření a ředitelka MŠ je může z docházky vyřadit.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením – integraci rozhoduje ředitelka mateřské školy, na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Kritéria k přijetí – jsou uvedena podle míry priority počínaje nejvýznamnějším

1. děti již docházející do MŠ Bosonožská 4, které mají logopedickou vadu 8 bodů
2. děti s odkladem nebo v posledním roce před zahájení školní docházky,dle data narození 7 bodů
3. děti na celodenní docházku 6 bodů
4. děti k 31.8.daného roku 4 leté 5 bodů
5. děti s trvalým bydlištěm městské části Brno-  Starý Lískovec, 4 bodů
6. děti s doporučením SPC- vhodnost zařazení 3 body
7. děti, které mají v MŠ sourozence 2 body
8. děti s trvalým pobytem v městě Brně 1 bod

Pomocné kritérium: v případě rovnosti bodů, bude dána přednost dítěti staršímu.

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte jestliže:

-rodiče závažným způsobem narušují provoz školy, neplatí školné nebo stravné

-dítě nenavštěvuje školu déle než dva týdny bez omluvy zákonným zástupcem

– nedodržuje doby odchodu a příchodu do MŠ.

-ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.

Platí od 1.9.2014