Školka

Mateřská škola Bosonožská má 4 třídy a vlastní školní zahradu. Tři třídy jsou běžné, čtvrtá třída je určena dětem s vadami řeči. Škola se nachází v klidném zákoutí sídliště Brno – Starý Lískovec, kde nejsou žádné průmyslové podniky, a je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. V těsné blízkosti je několik dětských hřišť a základní škola.

Provoz mateřské školy začal 4. listopadu 1980. Ve třech třídách po 35 dětech bylo tehdy zapsáno celkem 105 dětí.

Ve školním roce 1989-90 začala být v jedné třídě poskytována soustavná logopedická péče dětem s vadami řeči a celá škola se zaměřila více na rozvoj komunikačních dovedností.

ROZDĚLENÍ TŘÍD

Od roku 1996 jsou ve škole 3 třídy:
1. třída – 25 dětí ve věku 3-5 let
2. třída – 25 děti ve věku 4-6 let
3. třída – speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči pro cca 14 dětí ve věku 4-7 let. Do této třídy jsou přijímány děti na doporučení odbornými pracovníky SPC a věnují se jim dvě vysokoškolsky vzdělané pedagožky s magisterskou kvalifikací speciální pedagog – logoped.

Ve školním roce 2010/2011 se naše MŠ rozšířila o další běžnou třídu o kapacitě 25 dětí a složení běžných tříd se sjednotilo, takže máme nyní věkově smíšené třídy dětí od 3 do 6 let.

Vyučovacím jazykem je čeština (i pro děti cizinců).
Do sítě škol byla mateřská škola zařazena 25. března 1996. Právní subjektivitu získala 1. ledna 2001 a jejím zřizovatelem je Úřad městské části Brno – Starý Lískovec.

PRACOVNÍ KOLEKTIV

V současné době v mateřské škole pracuje osm učitelek, tři provozní pracovnice, dvě kuchařky a vedoucí školní kuchyně. Všechny učitelky jsou kvalifikované pro práci v běžných třídách i ve speciální třídě. Také ostatní personál splňuje kvalifikační předpoklady.

VYBAVENÍ ŠKOLY

V prvním patře se nacházejí dvě třídy se šatnami, sociálním zařízením, provozním zázemím a samostatnými vchody, další dvě třídy s příslušenstvím, kuchyní a kanceláří jsou součástí přízemí. Třídy jsou prostorné, slunné, vybaveny novým nábytkem, v každé třídě jsou nové stolky a židle. Vše je barevně odlišeno, každá třída má svou barvu, nábytek je přizpůsoben pro děti a je ergonomický, zdravotně nezávadný a bezpečný, odpovídá novým požadavkům pro individuální a skupinové činnosti dětí. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát a ukládat a více je motivovaly ke hrám. Také byla provedena rekonstrukce koupelen, jsou vyměněny splachovací nádrže, instalována nová zrcadla a umyvadla, všude jsou nové bateriové směšovače vody a zásobníky na tekuté mýdlo. Škola je vytápěna vlastní plynovou kotelnou. Škola má nová plastová okna a je nově zateplena.
Součástí areálu školy je vlastní zahrada, která byla navržena architekty před 25 lety a osazena dnes už vzrostlými stromy a keři, které poskytují dětem stín. Jsou zde dvě kruhová a jedno trojúhelníkové pískoviště, jsou vybudovány houpačky, dřevěné průlezky a malá horolezecká stěna.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Preferujeme řeč jako základní dorozumívací prostředek, který pomáhá dětem zvládnout konflikty a tím působit jako sociální prevence. Důraz klademe i na rozvoj intelektu, zušlechťování osobnosti, posílení citovosti a výchovu k sociálním dovednostem. Děti neučíme pouze vědomostem, ale také spolupráci s druhými, zaujímání postojů, orientování se v problémech. Snažíme se, aby čas, který dítě tráví v mateřské škole byl radostný a zajímavý.
Pro děti s vadami řeči je ve škole logopedická poradna. Je k dispozici dětem, které navštěvují naši školu, i dětem z jiných mateřských škol.
Pro děti nově nastupující do mateřské školy pořádáme v jarních měsících předchozího školního roku adaptační program (tzv. „školičku“). Rodiče s dětmi si mohou jednou týdně přijít do školky pohrát a seznámit se s prostředím. Pro děti před nástupem do základní školy pořádáme trénink fonematického sluchu Hláskář, kde se mohou děti připravit na výuku v první třídě.
V našem zařízení integrujeme zdravotně postižené žáky – podle typu a míry postižení dítěte.

KLUB RODIČŮ

Na mateřské škole pracuje již mnoho let klub rodičů. Tento klub vznikl díky aktivitě rodičů, kteří poznali, že pro rozvoj školy je velmi potřebná jejich spolupráce, fyzická i finanční. Rodiče pomáhají škole při organizaci společných akcí, opravě jejího vybavení a také sponzorskými dary a příspěvky. Z peněžního fondu dětem přispívají na hračky, kulturní a jiná představení, občerstvení při besídkách a financují materiál na výrobky společných dílen dětí a rodičů. Výši členských příspěvků na dítě a školní rok určují sami členové, většinou podle výsledků hospodaření v minulém školní roce a plánu pro rok příští.